Rok 2012

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7.1. a v neděli 8.1.2012 se uskutečnila v naší farnosti Tříkrálová sbírka.

Duchovní obnova 3.3.2012

Dne 3.3.2012 se uskutečnila duchovní obnova v Újezdě za účasti otce Josefa Čunka.

Pouť hasičů 2012

Pouť hasičů na Sv.Hostýně 28.4.2012. Mše svatá ve Slopném.

Svaté příjímání 2012

První svaté příjímání v Újezdě se uskutečnilo 3.6.2012

Arcibiskup Jan v Újezdě

V pátek 22. června byla v kostele v Újezdě mše svatá s otcem arcibiskupem. Při ní byly předány diplomy účastníkům kurzu pastoračních pomocníků.

Primice našeho novokněze Stanislava Trčky

Dne 24.06.2012 se uskutečnila na Ploštině primiční mše našeho novokněze Stanislava Trčky.

Primice II

Dne 24.6.2012 na Ploštině

2. farní tábor

Prázdniny se sv. Cyrilem a Metodějem. Letošního farního tábora v termínu 20.-26. 7. se zúčastnilo 34 dětí z újezdské i hornolhotské farnosti. Program na újezdské faře jsme zvolili a připravili v duchu cyrilometodějského tématu. Kníže Rostislav, sv. Cyril a Metoděj a císař Michal III. nás každý den uváděli krátkými scénkami do historických událostí z doby Velké Moravy, Byzantské říše a života Cyrila a Metoděje. Nejen ,že se děti něco nového dozvěděly, ale hlavně se pobavily, zahrály různé hry, vydováděly, také vytvořily svýma rukama malá dílka, navázaly nová přátelství , zpěvem a modlitbou chválily Boha. Věřím, že si nejen děti, ale i vedoucí odnesli z tohoto pobytu pěkné zážitky. Děkujeme všem, kteří nám umožnili uskutečnit tento tábor a dá-li Pán, budeme se těšit na příští rok opět se sv. Cyrilem a Metodějem, kterým ještě dlužíme závěr jejich života a události po jejich odchodu z Velké Moravy. Za kolektiv vedoucích M.Ambrůzová

Vysocké hody 2012

V neděli 9.9.2012 proběhla pouť k Panně Marii \"Vysocké\" ve Vysokém Poli.

Biřmování

Dne 10.11.2012 v naší farnosti proběhla slavnost udělování svátosti biřmování. 60 mladých lidí nejen z naší farnosti přijalo z rukou otce arcibiskupa svátost křesťanské dospělosti.

Pouť chlapů 2012

Na Slavnost Ježíše Krista Krále pořádali muži naší farnosti tradiční 6. ročník Pouti chlapů (24.-25.11.2012) na Svatý Hostýn.

Duchovní adventní obnova 2012

Dne 15.12.2012 proběhla duchovní adventní obnova.

Zivy Betlem 2012

Dne 25.12. ve Slopném a 28.12. v Újezdě se uskutečnilo představení Valašského Betlému.

Putovani ke kapli 2012

Dne 27.12.2012 se uskutečnilo již tradiční putování k Panně Marii Vysocké. Tentokrát bylo zahájeno mší svatou v Drnovicích.