Rok svatého Josefa – mimořádné plnomocné odpustky

Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.

Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“. Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky:
Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“

Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:

 • Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš
 • Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi
 • Po příkladu Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství
 • Pomodlí se svatý růženec v rodině
 • Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár
 • Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa
 • Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech, aby byla důstojná
 • Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování
 • Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:
  • ve výroční dny 19. března a 1. května
  • na svátek Svaté rodiny
  • 19. dne jakéhokoli měsíce nebo kteroukoli středu (jsou to dny zasvěcené památce sv. Josefa v latinské tradici).

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže. (Podmínky k získání odpustků v Roce sv. Josefa jsou i součástí postní brožurky s názvem Ve stopách sv. Josefa – snoubence Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše, kterou připravil otec Jiří Ševčík.)

Na vysvětlení:

Apoštolská penitenciárie – jeden ze tří tribunálů Římské kurie. Je především tribunálem milosrdenství, který rozhoduje otázky týkající se odpuštění hříchů v římskokatolické církvi. Podle konstituce Pastor Bonus „Kompetence Apoštolské penitenciárie se vztahuje na to, co se týká vnitřního oboru a odpustků“.